Eten 

Eten

Fördelar

Mycket god slagseghet över ett brett temperaturområde

Goda elektriska egenskaper

Låg vattenabsorption Resistent mot de flesta kemikalier

Kan användas i kontakt med livsmedel

Förstyvas med fyllmedel eller glasfiber

Expanderar till cellplast

Eten

Begränsningar

Mycket hög längdutvidgningskoefficient

Låg resistens mot krypning vid belastning

Sämre utmattningshållfasthet än polypropen

Brinner häftigt

Angrips av oxiderande syror

Känsligt för spänningskorrosion

Eten övrig information

Polyeten delas in i två densitetsgrupper:

PELD (polyeten låg densitet) 0,910-0,940

PEHD (polyeten hög densitet) 0,940-0,965

Anm. Polyeten med densitet 0,925-0,940 beteck- nas även PEMD.

EVA är ett sampolymerisat eten-vinylacetat med mycket goda lågtemperaturegenskaper, ingen spänningskorrosion och dessutom lämpat för an- vändning i kontakt med livsmedel. PEX är PE vars molekylkedjor tvärbundits kemiskt under bearbet- ningsprocessen. Materialet blir därigenom styvare än utgångsmaterialet.

Med s k jonbindning kan PE framställas glasklart och fås styvare än motsvarande PE (Handelsnamn: Surlyn).

Supermolekylärt PE med mycket hög molekylvikt är ett relativt styvt material med hög nötningsresis- tens och låg friktion, men med begränsade bear- betningsmöjligheter (sintring och frånskiljande me-
toder).

Kemisk beteckning: Polyeten (polyetylen) Förkortning: PE
Naturfärg: Vit-färglös
Transmission: PELD 0-75%, PEHD 0-40%
Infärgningsmöjligheter: Obegränsade

Vanliga användningsområden: Hushållsartiklar, leksaker, flaskor, rör, hinkar, ackumulatorkärl, ka- belisolering, bensintankar, förpackningsfilm, be- hållare, infodringar, tätningsringar m m. Anmärkning: Gränserna för -LD, -MD och -HD en- ligt SIS 1661 11. PEMD är oftast en blandning av PELD och PEHD.

PELD lämpar sig för formblåsning, varmformning. formsprutning, extrudering och rotationsgjutning och kan svetsas, folieras, präglas och vakuumme- talliseras.
PEHD lämpar sig för formblåsning, formsprutning, extrudering, rotationsgjutning och varmformning och kan bearbetas skärande, präglas, svetsas och vakuummetalliseras.

Ovanstående data är hämtade ur Sveriges Mekanförbunds publikation ”Plaster – Materialval och materialdata”.
Tel. 042/25 38 00

Rulla till toppen